مشخصات فردی و سوابق تحصیلی، آموزشی، پژوهشی سرکار خانم پروفسور فاطمه حیدری

مشخصات فردی

پروفسور فاطمه حیدری

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه حیدری

سال تولد: ۱۳۵۸

محل تولد: گرگان

وضعیت فعلی

استاد تمام (پروفسور) گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

سوابق تحصیلی

دریافت دیپلم در رشته علوم تجربی در سال ۱۳۷۶ از مرکز پیش دانشگاهی فدک گرگان با درجه عالی.

دریافت درجه لیسانس در رشته علوم تغذیه در سال ۱۳۸۰ از دانشگاه علوم پزشکی تبریز با درجه عالی.

دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم تغذیه در سال ۱۳۸۲ از دانشگاه علوم پزشکی تبریز با درجه عالی.

دریافت درجه دکترا تخصصی(Ph.D) در رشته علوم تغذیه در سال ۱۳۸۷ از دانشگاه علوم پزشکی تهران با درجه عالی.

جوایز تحصیلی

رتبه اول دانشجویی در مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترای تخصصی.

رتبه اول آزمون دکترای تخصصی علوم تغذیه در سال ۱۳۸۲ در کشور.

رتبه اول امتحان جامع (امتحان بورد)  تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۸۵.

عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد:

بررسی میزان آلودگی با نیترات و نیتریت در سبزیجات تولیدی استان آذربایجان شرقی.

عنوان پایان نامه دوره دکتری تخصصی (PhD):

بررسی اثرات برخی غذاهای غنی از پلی فنل و مکمل های پلی فنلی بر سطح اسیداوریک سرم، بیومارکرهای آسیب اکسیداتیو و فعالیت کبدی آنزیم گزانتین اکسیداز/دزهیدروژناز در موش های صحرایی هیپراوریسمیک.

سوابق آموزشی

 1. هدایت و راهنمایی بیش از ۴۰ پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی.
 2. تدریس واحد تغذیه و بیماری ها برای دانشجویان دکترای تغذیه (PhD)
 3. تدریس واحد تغذیه پیشرفته ۲ برای دانشجویان کارشناسی ارشد تغذیه.
 4. تدریس واحد مباحث جاری تغذیه برای دانشجویان کارشناسی ارشد تغذیه.
 5. تدریس واحد زبان تخصصی پیشرفته برای دانشجویان کارشناسی ارشد تغذیه.
 6. تدریس واحد تغذیه بالینی برای دانشجویان کارشناسی ارشد تغذیه.
 7. تدریس واحد رژیم درمانی ۲ برای دانشجویان کارشناسی تغذیه.
 8. تدریس واحد تغذیه در دوران های مختلف زندگی برای دانشجویان کارشناسی تغذیه.
 9. تدریس واحد تغذیه گروههای ویژه برای دانشجویان کارشناسی تغذیه.
 10. تدریس واحد تغذیه اساسی ۲ برای دانشجویان کارشناسی تغذیه.
 11. تدریس واحد سمینار برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشدو دکترا تغذیه.
 12. تدریس واحد تغذیه پزشکی برای دانشجویان پزشکی.
 13. تدریس واحد اصول تغذیه و تغذیه مادر و کودک برای دانشجویان کارشناسی مامایی.
 14. تدریس واحد تغذیه درمانی برای دانشجویان کارشناسی مامایی.
 15. تدریس واحد تغذیه کاربردی ۲ برای دانشجویان کارشناسی بهداشت.
 16. تدریس واحد اصول تغذیه و رژیم های بیمارستانی برای دانشجویان کارشناسی مدیریت بهداشتی.
 17. مدرس کارگاههای روش تحقیق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (در طی دوره کارشناسی ارشد).
 18. مشاوره در انجام واحد پروژه تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز (در طی دوره کارشناسی ارشد).

جوایز آموزشی و پژوهشی :

 • کسب جایزه نفر اول پذیرفته شده در آزمون دکترای تخصصی از وزارت بهداشت در سال ۱۳۸۲
 • کسب جایزه استادیار برتر در دانشگاه در سال ۱۳۹۲
 • کسب رتبه برتر در جشنواره آموزشی شهید مطهری در کشور در سال ۱۳۹۱
 • کسب رتبه برتر در جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشگاه در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
 • کسب جایزه پژوهشگر برتر در سال های متوالی در دانشگاه
 • کسب پایه های تشویقی از سوی معاونت توسعه آموزشی و معاونت پژوهشی دانشگاه
 • کسب عنوان جوان ترین استاد تمام دانشگاه در سال ۱۳۹۸

سوابق پژوهشی:

 • تالیف کتاب
  • علم نوین تغذیه در آیات و روایات، ۱۳۹۳
  • نقش مرکبات در سلامت قلب و عروق، ۱۳۹۴
  • نقش آدیپونکتین در سلامت و بیماری، ۱۳۹۶
 • ترجمه کتاب.
  1. کتاب شیوه های زندگی سالم، تغذیه و فعالیت فیزیکی در سال ۱۳۸۲.
  2. کتاب تغذیه اساسی در سال ۱۳۸۳.

فهرست مقالات منتشر شده در مجلات معتبر خارجی ISI

 1. A hypocaloric high-protein diet supplemented with β-cryptoxanthin improves non-alcoholic fatty liver disease: a randomized controlled trial. Haidari F, Hojhabrimanesh A, Helli B, Seyedian SS, Ahmadi-Angali K, Abiri B. BMC Gastroenterol. 2020 Oct 20;20(1):349. doi: 10.1186/s12876-020-01502-w.
 2. Effect of weight-loss diet combined with taurine supplementation on body composition and some biochemical markers in obese women: a randomized clinical trial. Haidari F, Asadi M, Mohammadi-Asl J, Ahmadi-Angali K. Amino Acids. 2020 Aug;52(8):1115-1124. doi: 10.1007/s00726-020-02876-7.
 3. Whey protein supplementation reducing fasting levels of anandamide and 2-AG without weight loss in pre-menopausal women with obesity on a weight-loss diet. Haidari F, Aghamohammadi V, Mohammadshahi M, Ahmadi-Angali K, Asghari-Jafarabadi M. 2020 Jul 17;21(1):657. doi: 10.1186/s13063-020-04586-7.
 4. The effects of Anethum graveolens (dill) powder supplementation on clinical and metabolic status in patients with type 2 diabetesF Haidari, M Zakerkish, F Borazjani, KA Angali, GA Foroushani Trials 21 (1), 1-11 2020
 5. Ginger in patients with active ulcerative colitis: a study protocol for a randomized controlled trial F Shayesteh, F Haidari, AA Shayesteh, J Mohammadi-Asl, …Trials 21 (1), 1-6 2020
 6. The effects of flaxseed supplementation on metabolic status in women with polycystic ovary syndrome: a randomized open-labeled controlled clinical trial F Haidari, N Banaei-Jahromi, M Zakerkish, K Ahmadi Nutrition Journal 19 (1), 8     ۱          ۲۰۲۰
 7. Effects of Vitamin D and Omega-3 Fatty Acids Co-Supplementation on Inflammatory Factors and Tumor Marker CEA in Colorectal Cancer Patients Undergoing Chemotherapy: A Randomized … F Haidari, B Abiri, M Iravani, K Ahmadi-Angali, M Vafa Nutrition and Cancer 72 (6), 948-958                 ۲۰۲۰
 8. Effect of weight-loss diet combined with taurine supplementation on body composition and some biochemical markers in obese women: a randomized clinical trial F Haidari, M Asadi, J Mohammadi-Asl, K Ahmadi-Angali Amino Acids, 1-10              ۲۰۲۰
 9. Randomized study of the effect of vitamin D and omega-3 fatty acids cosupplementation as adjuvant chemotherapy on inflammation and nutritional status in colorectal cancer patients F Haidari, B Abiri, M Iravani, K Ahmadi-Angali, M Vafa Journal of dietary supplements 17 (4), 384-400      ۲          ۲۰۲۰
 10. Cinnamon extract supplementation improves inflammation and oxidative stress induced by acrylamide: An experimental animal study F Haidari, M Mohammadshahi, B Abiri, M Zarei, M Fathi   Avicenna Journal of Phytomedicine 10 (3), 243        ۱          ۲۰۲۰
 11. Association of hematological parameters with obesity-induced inflammation among young females in Ahvaz, South-West of Iran F Haidari, B Abiri, MH Haghighizadeh, GA Kayedani, NK Birgani    International Journal of Preventive Medicine 11                   ۲۰۲۰
 12. Randomized Study Design to Test Effects of Vitamin D and Omega-3 Fatty Acid Supplementation as Adjuvant Therapy in Colorectal Cancer Patients F Haidari, B Abiri, M Iravani, K Ahmadi-Angali, M Vafa   Clinical and Preclinical Models for Maximizing Healthspan, 337-350                      ۲۰۲۰
 13. An energy-restricted high-protein diet supplemented with β-cryptoxanthin alleviated oxidative stress and inflammation in nonalcoholic fatty liver disease: a randomized … F Haidari, A Hojhabrimanesh, B Helli, SS Seyedian, K Ahmadi-Angali. Nutrition Research 73, 15-26; 2020
 14. Effects of vitamin D and omega-3 fatty acids co-supplementation on inflammatory biomarkers, tumor marker CEA, and nutritional status in patients with colorectal cancer: a study …F Haidari, B Abiri, M Iravani, SM Razavi, P Sarbakhsh, K Ahmadi-Angali, …Trials 20 (1), 1-7; 2019
 15. Randomized Study of the Effect of Vitamin D and Omega-3 Fatty Acids Co supplementation as Adjuvant Chemotherapy on Inflammation and Nutritional Status in Colorectal Cancer Patients M Vafa, B Abiri, F Haidari, M Iravani, K Ahmadi-Angali. JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 34, 60-60 ; 2019
 16. Evaluation of the effect of oral taurine supplementation on fasting levels of fibroblast growth factors, β-Klotho co-receptor, some biochemical indices and body composition in …F Haidari, M Asadi, K Ahmadi-Angali. Trials 20 (1), 315, 2019
 17. Effect of lipoic acid supplementation on gene expression and activity of glutathione S-transferase enzyme in infertile men. F Haidari, J Mohammadi-Asl, M Kavianpour, M Dadfar, HK Haghighian. Human Fertility, 1-8, 2019
 18. The effects of UVB and vitamin D on decreasing risk of colorectal Cancer incidence and mortality: a review of the epidemiology, clinical trials, and mechanisms. F Haidari, B Abiri, M Iravani, SM Razavi, M Vafa. Nutrition and cancer 71 (5), 709-717; 2019
 19. The effect of soy nut on serum total antioxidant, endothelial function and cardiovascular risk factors in patients with type 2 diabetes. A Sedaghat, H Shahbazian, A Rezazadeh, F Haidari, A Jahanshahi, … Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews 13 (2), 1387-1391; 2019
 20. Protective effect of citrus lemon on inflammation and adipokine levels in acrylamide-induced oxidative stress in rats. F Haidari, M Mohammadshahi, M Zarei, M Fathi. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 55; 2019
 21. Effect of a high-protein diet with β-cryptoxanthin supplementation on metabolic risk factors, oxidative and inflammatory biomarkers in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD …F Haidari, A Hojhabrimanesh, B Helli, SS Seyedian, K Ahmadi-Angali. Trials 19 (1), 634 ; 2018
 22. Effect of chlorella supplementation on systematic symptoms and serum levels of prostaglandins, inflammatory and oxidative markers in women with primary dysmenorrhea. F Haidari, F Homayouni, B Helli, MH Haghighizadeh, F Farahmandpour. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 229 …۳; ۲۰۱۸
 23. The Role of Vitamin D on Levels of Oxidative Stress and Inflammatory Factors in Patients with Multiple Sclerosis. H Bazyar, F Haidari. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 23 (4), 21-34; 2018
 24. Blood pressure lowering and anti‐inflammatory effects of hesperidin in type 2 diabetes; a randomized double‐blind controlled clinical trial. F Homayouni, F Haidari, M Hedayati, M Zakerkish, K Ahmadi. Phytotherapy Research 32 (6), 1073-1079; 2018
 25. Whey Supplementation Combined with Energy-Restricted Diet Alleviates 2-Arachidonoylglycerol, Adipocytokines, Inflammatory Factors and Body Composition in Obese Women with … V Aghamohammadi, F Haidari, M Mohammadshahi, K Ahmadi-Angali. Endocrinol Metab Syndr 7 (295), 2161-1017; 2018
 26. Relationship between quality of life and healthy eating index among healthy nurses in ahvaz, Southwest Iran. F Haidari, M Mohammadshahi, MH Haghighizadeh, Z Khoramabadi. Research Journal of Pharmacy and Technology 11 (6), 2183-2190; 2018
 27. Evaluation of the relationship between iron status with obesity and obesity-induced inflammation in female students. F Haidari, MH HAGHIGHIZADEH, GA KAYEDANI, BN KARIMI. TEHRAN UNIVERSITY MEDICAL JOURNAL (TUMJ) 76 (200380), 129-134; 2018
 28. Effect of whey protein supplementation on levels of endocannabinoids and some of metabolic risk factors in obese women on a weight-loss diet: a study protocol for a randomized …F Haidari, V Aghamohammadi, M Mohammadshahi, K Ahmadi-Angali. Nutrition journal 16 (1), 70; 2017
 29. Hesperidin supplementation alleviates oxidative DNA damage and lipid peroxidation in type 2 diabetes: A randomized double‐blind placebo‐controlled clinical trial. F Homayouni, F Haidari, M Hedayati, M Zakerkish, K Ahmadi. Phytotherapy Research 31 (10), 1539-1545; 2017
 30. Effects of probiotic yogurt consumption on inflammatory biomarkers in patients with type 2 diabetes. M Mohammad-Shahi, M Veissi, F Haidari, H Shahbazian, GA Kaydani, …Bioimpacts. 4 (2), 83-88; 2017
 31. Energy restriction combined with green coffee bean extract affects serum adipocytokines and the body composition in obese women. F Haidari, M Samadi, M Mohammadshahi, MT Jalali, KA Engali. Asia Pacific journal of clinical nutrition 26 (6), 1048; 2017
 32. The Relationship between Metabolic Factors and Quality of Life Aspects in Type 2 Diabetes Patients. F Haidari, E Mansoori, M Zakerkish, M Haghighizadeh. Research Journal of Pharmacy and Technology 10 (5), 1491-1496; 2017
 33. Effect of Fresh Lemon Juice on Oxidative Stress and Hepatotoxicity Acrylamide-induced Toxicity in Rats. F Haidari, M Mohammadshahi, M Zarei, M Fathi. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 11 (4), 9-16; 2016
 34. Association between serum Vitamin D level and glycemic and inflammatory markers in non-obese patients with type 2 diabetes. F Haidari, M Zakerkish, M Karandish, A Saki, S Pooraziz. Iranian journal of medical sciences 41 (5), 367; 2016
 35. Soy milk consumption, markers of inflammation and oxidative stress in women with rheumatoid arthritis: A randomised cross‐over clinical trial. M Mohammad‐Shahi, K Mowla, F Haidari, M Zarei, R Choghakhori. Nutrition & dietetics 73 (2), 139-145; 2016
 36. Comparison of serum levels of vitamin D and inflammatory markers between women with gestational diabetes mellitus and healthy pregnant control. F Haidari, MT Jalali, N Shahbazian, MH Haghighizadeh, E Azadegan. Journal of family & reproductive health 10 (1), 2016
 37. Effects of sesame butter (Ardeh) versus sesame oil on metabolic and oxidative stress markers in streptozotocin-induced diabetic rats. F Haidari, M Mohammadshahi, M Zarei, Z Gorji. Iranian journal of medical sciences 41 (2), 102; 2016
 38. Comparison of Intake of Food Consumption Pattern in Asthmatic and Healthy Adults. F HAIDARI, M MOHAMMADSHAHI, S MALGARD, SH BORSI, P CHITSAZ, …JOURNAL OF SABZEVAR UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 23 (2), 222-232; 2016
 39. Assessment of Maternal Nutritional Intake of Some Nutrients and its Relationship with Anthropometric Indices of Newborn. S Makvandi, Haidari F. Journal of Arak University of Medical Sciences, 18 (7), 17-23; 2015
 40. Assessment of the serum level of vitamin D and Glycemic and anthropometric indices in patients with type 2 diabetes. S Pooraziz, F Haidari, M Karandish, M Zakerkish, S Arsang Jang. Qom University of Medical Sciences Journal 9 (8), 49-56; 2015
 41. Randomized, triple-blind, placebo-controlled clinical trial examining the effects of alpha-lipoic acid supplement on the spermatogram and seminal oxidative stress in infertile men. HK Haghighian, F Haidari, J Mohammadi-Asl, M Dadfar. Fertility and sterility 104 (2), 318-324; 2015
 42. The Effect of Nutritional Education on Inflammatory Markers and the Index of Diet Quality in Obese Women. M Mohammad-shahi, F Haidari, M Karandish, S Ebrahimi, …J Adv Med Biomed Res 23 (99), 126-140; 2015
 43. Hesperidin supplementation modulates inflammatory responses following myocardial infarction. F Haidari, H Heybar, MT Jalali, K Ahmadi Engali, B Helli, E Shirbeigi. Journal of the American College of Nutrition 34 (3), 205-211; 2015
 44. The effect of omega-3 on the level of serum lipid profile, adipocytokines, and indicator of vascular inflammation in patients diagnosed with myocardial infarction. F Haidari, M Tavakoli, H Heybar, B Helli, M Mohamadshahi. Journal of Babol University of Medical Sciences 17 (4), 7-17; 2015
 45. Effects of Probiotic Yogurt Consumption on Cardiovascular Disease Risk Factors in Subjects with Type 2 Diabetes. M Veissi, F Haidari, H Shahbazian SSU Journals 22 (6), 1631-1643; 2015
 46. The effect of soy nuts on glycemic control, lipid profile and insulin-resistance in type 2 diabetic patients. A Sedaghat, H Shahbazian, F Haidari, SP Payami, A Jahanshahi, …Open Journal of Endocrine and Metabolic Diseases 5 (01), 1; 2015
 47. Green coffee bean extract as a weight loss supplement. M Samadi, M Mohammadshahi, F Haidari. J Nutr Disorders Ther 5 (4), 1388-1394; 2015
 48. Evaluation of relationship between dietary patterns and quality of life in patients with type 2 diabetes. M MOHAMMADSHAHI, F SHIRANI, S ELAHI, S GHASEMI, M SHAHNI, …DANESHVAR MEDICINE 22 (114), 1-12; 2015
 49. Comparison of the effects of sesame butter and sesame oil intake on serum glucose levels and lipid profiles on diabetic rats. Z Gorgi, M Mohammadshahi, M Zarei, F Haidari. J Sabzevar Univ Med Sci 12 (5), 856-862; 2014
 50. Association of dietary patterns with body mass index, waist circumference, and blood pressure in an adult population in Ahvaz, Iran. F Haidari, E Shirbeigi, M Cheraghpour, M Mohammadshahi. Saudi Med J 35 (9), 967-74; 2014
 51. مقایسه ی دو روش مختلف تدریس: آموزش حضوری و آموزش الکترونیک مبتنی بر وبلاگ (WBT) به شیوه ی بحث گروهی. مجید محمدشاهی, سید عابدین حسینی آهنگری, سید عابدین, حسینی, سید احمد‎. Educational Development of Judishapur 5 (2), 156-164                ۲۰۱۴
 52. Effects of probiotic yogurt consumption on lipid profile in type 2 diabetic patients: a randomized controlled clinical trial. M Mohamadshahi, M Veissi, F Haidari, AZ Javid, F Mohammadi, …Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan …; ۲۰۱۴
 53. Short-term caraway extract administration improves cardiovascular disease risk markers in streptozotocin-induced diabetic rats: a dose-response study. NS Sadjadi, MM Shahi, MT Jalali, F Haidari. Journal of dietary supplements 11 (1), 30-39; 2014
 54. ASSOCIATION OF VITAMIN D STATUS WITH GLYCEMIC AND INFLAMMATORY MARKERS IN NON-OBESE T2DM PATIENTS. F HAIDARI, M ZAKERKISH, M KARANDISH, A SAKI, S POORAZIZ NUTRITION AND FOOD SCIENCES RESEARCH 1 (1), 215-215; 2014
 55. SESAMIN SUPPLEMENTATION MODULATES CARDIOVASCULAR RISK IN WOMEN WITH RHEUMATOID ARTHRITIS. SM MOHAMMAD, B HELLI, K MOLA, F HAIDARI. NUTRITION AND FOOD SCIENCES RESEARCH 1 (1), 172-173; 2014
 56. ASSOCIATION OF DIETARY PATTERNS AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES M MOHAMMADSHAHI, F HAIDARI, F SHIRANI, S ELAHI, SH GHASEMI, … NUTRITION AND FOOD SCIENCES RESEARCH 1 (1), 173-173; 2014
 57. COMPARISON OF THE EFFECT OF SESAME BUTTER AND SESAME OIL INTAKE ON SERUM LEVELS OF GLUCOSE AND OXIDATIVE STRESS IN STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETIC RATS. Z GORGI, F HAIDARI, M MOHAMMADSHAHI, A GORJI. NUTRITION AND FOOD SCIENCES RESEARCH 1 (1), 128-128; 2014
 58. HESPERIDIN, THE MAIN FLAVONOID CONSTITUENT OF CITRUS FRUITS, MODULATES INFLAMMATORY RESPONSES FOLLOWING MYOCARDIAL INFARCTION. F HAIDARI, E SHIRBEIGI, B HELLI, M JALALI, K AHMADI. NUTRITION AND FOOD SCIENCES RESEARCH 1 (1), 129-129; 2014
 59. DIETARY FATS AND COLORECTAL CANCER. F HOMAYOUNI, F HAIDARI. NUTRITION AND FOOD SCIENCES RESEARCH 1 (1), 137-138; 2014
 60. A randomized clinical trial of nutrition education for improvement of diet quality and inflammation in Iranian obese women. M Mohammadshahi, F Haidari, M Karandish, S Ebrahimi, … Journal of nutrition and metabolism, 2014
 61. Effects of probiotic yogurt consumption on inflammatory biomarkers in patients with type 2 diabetes. M Mohamadshahi, M Veissi, F Haidari, H Shahbazian, GA Kaydani, … BioImpacts: BI 4 (2), 83; 2014
 62. Comparison of essential fatty acid intakes and serum levels of inflammatory factors between asthmatic and healthy adults: a case-control study. F Haidari, M Mohammadshahi, SH Borsi, MH Haghighizadeh, S Malgard. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, 335-342; 2014
 63. Chronic resveratrol administration improves diabetic cardiomyopathy in part by reducing oxidative stress. M Mohammadshahi, F Haidari, FG Soufi. Cardiology journal 21 (1), 39-46; 2014
 64. Dietary Patterns in Pregnancy and Infants’ Anthropometric Parameters at Birth. M Mohammadshahi, M Zakerzadeh, S Hashemi, F Haidari. Hayat 19 (1); 2013
 65. Soy protein, genistein, and daidzein improve serum paraoxonase activity and lipid profiles in rheumatoid arthritis in rats. M Mohammadshahi, F Haidari, AA Saei, B Rashidi, S Mahboob, …Journal of medicinal food 16 (2), 147-154; 2013
 66. Epidemiological assessment of anthropometric parameters as a predictor of type 2 diabetes M Mohammad-Shahi, F Haidari. Journal of Gastroenterology and Hepatology 28, 686-686; 2013
 67. Chronic resveratrol administration improves diabetic cardiomyopathy by reducing oxidative stress. F Haidari, M Mohammad-Shahi, FG Soufi. Journal of Gastroenterology and Hepatology 28, 685-686; 2013
 68. Epidemiological survey of influencing factors on newborn anthropometric parameters in Ferdows, Iran. F Haidari, M Mohammadshahi. Journal of Gastroenterology and Hepatology 28, 465-465; 2013
 69. Dietary patterns in pregnancy and infant anthropometric parameters at birth. F Haidari, M Mohammadshahi, M Zakerzadeh, S Hashemi. Journal of Gastroenterology and Hepatology 28, 465-465; 2013
 70. Green tea (Camellia sinensis) supplementation to diabetic rats improves serum and hepatic oxidative stress markers. F Haidari, K Omidian, H Rafiei, M Zarei, MM Shahi. Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR 12 (1), 109; 2013
 71. Protective effect of soy protein on collagen-induced arthritis in rat. MM Shahi, MR Rashidi, S Mahboob, F Haidari, B Rashidi, J Hanaee. Rheumatology international 32 (8), 2407-2414; 2012
 72. Effects of Cherry in Take Versus Allopurinol on Serum Uric Acid Levels, Biomarkers of Oxidative Stress and Hepatic Xanthine Oxidase/Xanthine Dehydrogenase Activity in …F Haidari. Qom University of Medical Sciences Journal 2 (2); 2012
 73. Effect of low-calorie diet supplemented with genistein on lipid profile, blood glucose and proinflammatory biomarkers in diet-induced obese rats. H Rafiei, F Haidari, M Karandish, K Omidian, MM Shahi. Jundishapur Scientific Medical Journal 11 (1), 57-67; 2012
 74. The Effect of Sesame Butter–Supplemented Breakfast in Comparison to Common Breakfast on the Severity of Primary Dysmenorrhea in the Students of Ahvaz Jundishapur University of …F HAIDARI, SM MOHAMMAD, E SHIRBEIGI. JUNDISHAPUR SCIENTIFIC MEDICAL JOURNAL 11 (277), 193-200; 2012
 75. Effect of orange juice and hesperidin on biomarkers of oxidative stress and liver xanthine oxidoreductase activity in hyperuricemic rats. F Haidari, M Mohammad-Shahi, SA Keshavarz, MR Rashidi. Journal of Gastroenterology and Hepatology 27, 91-91; 2012
 76. Effects of orange juice and hesperetin on serum paraoxonase activity and lipid profile in hyperuricemic rats. F Haidari, MR Rashidi, M Mohammad-Shahi. BioImpacts: BI 2 (1), 39; 2012
 77. Effect of daidzein-low-calorie diet on body weight, serum levels of glucose, resistin, and high sensitive C-reactive protein in high fat, high calorie diet induced rats. M Mohamad-Shahi, M Karandish, F Haidari, K Omidian, …Saudi Med J 33 (1), 70-5; 2012
 78. Effect of calorie restriction supplemented with genistein on serum levels of glucose, lipid profile and inflammatory markers (resistin and hsCRP) in obese rates. M Mohammad-Shahi, H Rafiei, M Karandish, K Omidian, F Haidari. Asian J Biochem 7, 98-105; 2012
 79. Effect of green tea extract on body weight, serum glucose and lipid profile in streptozotocin-induced diabetic rats. F Haidari, MM Shahi, M Zarei, H Rafiei, K Omidian. Saudi Med J 33 (2), 128-133; 2012
 80. Comparison of effect of resveratrol and vanadium on diabetes related dyslipidemia and hyperglycemia in streptozotocin induced diabetic rats. MM Shahi, F Haidari, MR Shiri. Advanced pharmaceutical bulletin 1 (2), 81; 2011
 81. The effect of oral administration of Carum carvi on weight, serum glucose, and lipid profile in streptozotocin-induced diabetic rats. F Haidari, N Seyed-Sadjadi, M Taha-Jalali, M Mohammed-Shahi. Saudi Med J 32 (7), 695-700; 2011
 82. Prevalence and severity of primary dysmenorrhea and its relation to anthropometric parameters. F Haidari, A Akrami, M Sarhadi, M Mohammad Shahi. Journal of hayat 17 (1), 70-77; 2011
 83. Effect of Red Onion Intake on Serum Uric Acid, Lipid Profile and Paraxonase Activity in Hyperuricemic Rats. F Haidari, MR Rashidi, SA Mahboob, SM MOHAMMAD. JUNDISHAPUR SCIENTIFIC MEDICAL JOURNAL 10 (170), 89-96; 2011
 84. Effects of parsley (Petroselinum crispum) and its flavonol constituents, kaempferol and quercetin, on serum uric acid levels, biomarkers of oxidative stress and liver xanthine … F Haidari, SA Keshavarz, MM Shahi, SA Mahboob, MR Rashidi. Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR 10 (4), 811; 2011
 85. Comparison of the effects of genistein and daidzein with dexamethasone and soy protein on rheumatoid arthritis in rats. M Mohammad-Shahi, F Haidari, B Rashidi, AA Saei, S Mahboob, … BioImpacts: BI 1 (3), 161; 2011
 86. Effect of Isolated Soy Protein on Prevention of Rheumatoid Arthritis in Collagen-Induced Rats. MM Shahi, SA Mahboob, F Haidari, B Rashidi, MR Rashidi. Qom University of Medical Sciences Journal 3 (1), 5-12; 2009
 87. Inhibitory Effects of Tart Cherry (Prunus cerasus) Juice on Xanthine Oxidoreductase Activity and its Hypouricemic and Antioxidant Effects on Rats. F Haidari, MM Shahi, SA Keshavarz, MR Rashidi Malaysian journal of nutrition 15 (1); 2009
 88. Effects of quercetin and kaempferol versus allopurinol on serum uric acid levels, biomarkers of oxidative stress and hepatic xanthine oxidase/xanthine dehydrogenase activity in …F HEYDARI, SALI KESHAVARZ, MR RASHIDI, SA MAHBOUB, …PHARMACEUTICAL SCIENCES 14 (4), 301-309; 2009
 89. EFFECT OF GENISTEIN ON PREVENTION OF RHEUMATOID ARTHRITIS IN COLLAGEN-INDUCED RATS: P68-13. M Mohammad-Shahi, SA Mahboob, MR Rashidi, F Haidari. Annals of Nutrition and Metabolism 55; 2009

 

مجری و همکار اصلی در طرح های پژوهشی

 1. بررسی تاثیر پروتئین تغلیظ شده شیر (MPC) بر سطوح سرمی گلوگز، پروفایل لیپیدی، انسولین، آدیپوسیتوکین ها و ترکیب بدن در زنان چاق تحت رژیم کاهش وزن
 2. بررسی اثر پروتئین تغلیظ شده شیر (MPC) بر سطوح سرمی ارکسین A، اپلین، و TNF-alpha در زنان چاق تحت رژیم کاهش وزن
 3. بررسی اثر مکمل عصاره قهوه سبز بر اندازه های تن سنجی، پروفایل لیپیدی، LDL اکسید شده، پروتئین واکنشگر C با حساسیت بالا و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم مردان مبتلا به دیس لیپیدمی
 4. بررسی اثر پودر شوید بر علائم گوارشی ، کنترل گلایسمی ، پروفایل لیپیدی، سطوح سرمی شاخص های اکسیدانی و نشانگرهای التهابی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
 5. اثر مصرف آجیل سویا بر کنترل قند خون، پروفایل چربی و مقاومت به انسولین در افراد دیابتی نوع ۲
 6. بررسی اثر پودر دانه ی بزرک بر سطوح سرمی برخی شاخص های گلیسمیک، پروفایل لیپیدی، بیومارکرهای التهابی، آدیپوسیتوکین ها و پروفایل آندروژنیک در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک
 7. تاثیر عصاره برگ زیتون بر وزن و ترکیب بدن، سطوح سرمی فاکتورهای گلیسمی، پروفایل لیپیدی، اسیدهای چرب آزاد و آدیپوسیتوکین ها در زنان چاق تحت رژیم کاهش وزن
 8. بررسی اثرات دم کرده چوب دارچین (Cinnamomum zeylanium) بر شاخص های التهابی و آنتی اکسیدانی و سطوح لپتین و آدیپونکتین در موش های صحرایی مسموم شده با اکریلامید
 9. بررسی اثر توأم رژیم کاهش وزن – پرپروتئین و مکمل بتاکریپتوگزانتین بر عوامل خطر متابولیک، سطوح سرمی فاکتورهای اکسیدانی، التهابی و آدیپوسیتوکین ها در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی
 10. بررسی اثر مکمل خوراکی پیریدوکسین هیدروکلراید بر اندازه های تن سنجی، ترکیب بدن،شاخص چربی احشایی، عوامل خطر گلیسمیک و لیپیدمیک و سطوح سرمی لپتین و آدیپونکتین در زنان چاق و اضافه وزن
 11. تأثیر مصرف توأم مکمل ویتامین D و امگا-۳ بر شاخص‌های التهابی، سطح تومورمارکر CEA، و وضعیت تغذیه‌ای در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال
 12. بررسی اثرات ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی آب لیمو تازه) Lemon(citrus limon Burm.F بر سمیت کبدی در موش های صحرایی مسموم شده با اکریلامید
 13. بررسی اثر مکمل خوراکی تورین بر سطوح سرمی فاکتورهای رشد فیبروبلاست ( FGF19و FGF21)، کو-رسپتور -Klotho β ،وضعیت گلیسمی، پروفایل لیپیدی، آدیپوسیتوکین ها، hs-CRP و ترکیب بدن در زنان چاق تحت رژیم کاهش وزن
 14. بررسی اثر مصرف نان سویای پروسس شده بر سطوح سرمی پروفایل لیپیدی ، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و فاکتورهای التهابی در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید
 15. بررسی اثرات مصرف آجیل سویا برظرفیت آنتی اکسیدانهای تام سرم، عملکرد اندوتلیوم وریسک فاکتورهای قلبی عروقی در بیماران دیابتی نوع ۲
 16. بررسی ارتباط بین عوامل متابولیک ومؤلفه های کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
 17. بررسی اثر مصرف مکمل کلرلا بر علائم سیستمیک و سطوح سرمی برخی از پروستاگلاندین ها، فاکتورهای التهابی و اکسیداتیو در زنان مبتلا به دیسمنوره اولیه
 18. بررسی اثر مکمل یاری زنجبیل بر وضعیت بالینی، سطوح سرمی برخی شاخص های التهابی (TNF-α , hs-CRP) ، ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال و بیانmir-21 در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو فعال
 19. بررسی رابطه بین وضعیت آهن و چاقی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 20. بررسی اثر مصرف مکمل چیتوزان بر تغییرات وزن بدن، عوامل خطر گلایسمیک، پروفایل لیپیدی، سطوح سرمی فاکتورهای التهابی (TNF-α، IL-6)، آدیپوکین ها (آدیپونکتین، لپتین) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (NAFLD)
 21. بررسی اثر مصرف مکمل چیتوزان بر تغییرات وزن بدن، عوامل خطر گلیسمیک (گلوکز ناشتا، انسولین، هموگلوبین گلیکوزیله)، پروفایل لیپیدی و شاخص چاقی احشایی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی(NAFLD)
 22. بررسی اثر مکمل روغن بزرک برشدت درد و علایم سیستمیک دیسمنوره اولیه در دختران جوان ۲۵ – ۱۸ سال
 23. بررسی اثر پروتئین وی بر سطوح اندوکانابینوئیدها، پروفایل گلیسمی و لیپیدی، فاکتورهای التهابی، آدیپوسیتوکین ها و ترکیب بدن در زنان چاق تحت رژیم کاهش وزن
 24. بررسی اثر توأم رژیم غذایی محدود از کالری و مکمل عصاره قهوه سبز بر برخی فاکتورهای متابولیک، اندازه های تن سنجی، سطوح اسید چرب آزاد پلاسما، شاخص چربی احشایی و سطوح آدیپوسایتوکین های سرم درزنان چاق
 25. بررسی اثر مکمل خوراکی هسپریدین بر عوامل خطر گلیسمیک (گلوکز ناشتا، انسولین، فروکتوزآمین سرم)، لیپیدمیک (کلسترول تام، HDL-C، LDL –C و تری گلیسرید)، شاخص چاقی احشایی، سطوح سرمی ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و مالون دی آلدهید و نشانگر های التهابی TNF-α، اینترلوکین ۶ (IL-6)، hs- CRP و آسیب اکسیداتیو DNA در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
 26. بررسی ارتباط شاخص خورانش سالم (HEI ) و کیفیت زندگی در پرستاران شاغل در بیمارستان گلستان اهواز
 27. مقایسه سطح سرمی ویتامین D و شاخص های التهابی در زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری و سالم
 28. بررسی اثر دریافت ارده و روغن کنجد برسطوح سرمی گلوکز، پروفایل لیپیدی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در موش های صحرایی دیابتی
 29. اثرات تجویز مکمل آلفالیپوئیک اسید بر میزان بیان ژن و فعالیت آنزیم گلوتاتیون S- ترانسفراز و فراسنج های اسپرم در مردان آستنوتراتوسپرمی ایدیوپاتیک:کارآزمایی بالینی سه سوکور کنترل دار
 30. بررسی اثر مکمل آستاگزانتین بر سطوح سرمی لپتین و آدیپونکتین پس از انفارکتوس میوکارد
 31. بررسی ارتباط سطوح سرمی ویتامین D با مقاومت انسولینی، HbA1c و فاکتورهای التهابی در بیماران دیابتی غیر چاق
 32. بررسی اثر آموزش شاخص خورانش سالم(Healthy Eating Index) در رژیم غذایی افراد چاق بر روی سطوح سرمی برخی از فاکتورهای التهابی
 33. مقایسه دریافت غذایی اسیدهای چرب ضروری و سطوح سرمی فاکتورهای التهابی در افراد بزرگسال مبتلا به آسم و سالم
 34. بررسی ارتباط بین دریافت شیر و فراورده های لبنی با پره اکلامپسی و پرفشاری خون بارداری در  زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی غرب اهواز
 35. بررسی اثر مصرف مکمل هسپریدین بر سطوح سرمی فاکتورهای التهابی (E-selectin، Interlukin 6، hs-CRP) و آدیپوسایتوکاین ها (لپتین و آدیپونکتین) در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد
 36. بررسی اثر مکمل امگا ۳ بر سطوح سرمی آدیپونکتین ، لیپتین و E-SELECTIN پس از انفارکتوس میوکارد
 37. بررسی اثر دریافت شیرسویا بر سطوح مارکرهای التهابی و سایتوکین های پیش التهابی در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید
 38. بررسی اثر تجویز درازمدت resveratrol بر استرس اکسیداتیو و میانجیهای التهابی در قلب موشهای صحرایی
 39. بررسی ارتباط الگوی غذایی با سطوح سرمی پروتئین واکنشگر C و فاکتور رومانوئید در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
 40. بررسی الگوهای غذایی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن پیشرفته کلیه دربرخی از بیمارستان های اهواز در سال ۱۳۸۹
 41. بررسی اثر دریافت ماست پروبیوتیک برسطوح سرمی برخی فاکتورهای التهابی و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
 42. ارتباط الگوی غذایی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
 43. بررسی اثر زیره سیاه بر سطوح سرمی فاکتورهای التهابی، گلوکز و پروفایل لیپیدی در موشهای صحرائی دیابتی
 44. بررسی ارتباط بین الگوهای غذایی و چاقی در کارکنان اداره ْآموزش و پرورش اهواز
 45. بررسی اثر عصاره چای سبز بر گلوکز و پروفایل لیپیدی خون و سطوح سرمی و کبدی بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در موش های صحرایی دیابتی
 46. بررسی وضعیت تغذیه ای، حساسیت چشایی و بویایی افراد زیر ۱۸ سال مبتلا به سندرم داون شهرستان اهواز
 47. بررسی اثر مکمل یاری رزوراترول بر غلظت پلاسمایی برخی مارکرهای التهابی ، قند خون و پروفایل لیپیدی در موش های صحرایی مبتلا به دیابت

سایر موارد :

ارائه مقالات متعدد به صورت سخنرانی و پوستر در کنگره ها و همایش های متعدد

عضو هیات مؤسس مرکز تحقیقات تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اهواز

5 1 رای
امتیاز این مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x